Obszary zdegradowane w Gdańsku do rewitalizacji

Gmina Miasta Gdańska wszczęła procedury przygotowujące do realizacji zadań rewitalizacyjnych w najbliższej perspektywie dofinansowania z UE. Obszarami do rewitalizacji urzędnicy wybrali 5 obszarów, niestety Brzeźno nie znalazło się wśród nich.

Brzeźno - osada rybacka zostało zakwalifikowane jako obszar zdegradowany, ale nie wyznaczono tego obszaru do rewitalizacji. Liczymy, że jednak Brzeźno- nadmorska dzielnica, którą odwiedzają nie tylko mieszkańcy, ale i turyści, zostanie ujęte do rewitalizacji. 

Uczestniczyliśmy w konsultacjach projektu Uchwały w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji, gdzie zgłaszaliśmy uwagi. A w wyznaczonym przez Urząd terminie (do 4 marca), uwagi w tej sprawie wystosowaliśmy do Wydziału Urbanistyki i Architektury. Poniżej treść pisma.

 

 

Uwagi do projektu Uchwały Rady Miasta Gdańska „w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów do rewitalizacji „.

„Inicjatywa Społeczna Miłośników Brzeźna” -  z uwagi na szczególną wartość kulturową historycznego obszaru Brzeźna dla całego miasta Gdańska oraz mającego istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego , wnioskuje o wyznaczenie w przedmiotowej uchwale zdegradowanego obszaru „Brzeźno – osada rybacka” jako obszaru do rewitalizacji. Jednocześnie ISMB wnosi o następującą korektę granic w/w obszaru :  ze względu na fakt, że Park im. Haffnera w roku 2010 przeszedł renowację można wyłączyć  jego teren z granic obszaru „Brzeźno – osada rybacka”, a w jego miejsce włączyć część terenów leżących przy ulicach : Krasickiego, Gdańskiej, Korzeniowskiego, Południowej, gdzie zachowała się zabudowa zabytkowa oraz ta, która – nie posiadając statusu zabytku – wykazuje historyczne cechy kulturowe. 

Ponadto „Inicjatywa Społeczna Miłośników Brzeźna” wnosi o wprowadzenie do „Programu rewitalizacji wybranych terenów miasta Gdańska” tzw. „ blokowisk” przy ulicach

                          a) Dunikowskiego, Broniewskiego, Łozy ;                                                                  b) Dworskiej, Hallera;

Oba te zespoły były przedmiotem analiz BRG w opracowaniu pt. „Humanizacja monofunkcyjnych osiedli mieszkaniowych”. Z analiz tych wynika konieczność racjonalnego, zgodnego z zasadami kształtowania struktur przestrzennych, zagospodarowania przestrzeni międzyblokowych tj. urządzenia zieleni, miejsc parkingowych, placów zabaw dla dzieci i miejsc odpoczynku dla osób starszych. Mimo wykupienia przez mieszkańców dużej części mieszkań,  przestrzenie międzyblokowe są własnością miasta i to do obowiązków Władz Miasta należy urządzenie tych terenów. Obecny stan w/w terenów jest zróżnicowany -  w Osiedlu „Łozy” nieco lepszy, w Osiedlu „Dworska”- dużo, dużo  gorszy : uboga zieleń, brak segregacji ruchu, brak placów zabaw, brak miejsc odpoczynku dla osób starszych. Budynki mieszkalne w Osiedlu „Dworska” powstały w ramach niesławnej akcji „oszczędnościowego” budownictwa. Ich część została zmodernizowana ale pozostają jeszcze inne budynki w niezmienionej formie. Te budynki powinny być bezwzględnie poddane gruntownej przebudowie w sposób zapewniający wyposażenie wszystkich mieszkań w pełne węzły sanitarne oraz wprowadzenie izolacji dźwiękochłonnej w przegrodach budowlanych. Standard tych budynków jest tak niski, że nie kwalifikują się do bilansowania ich powierzchni w zasobach mieszkaniowych miasta.