Apelujemy o rewaloryzację Domu Zdrojowego

Rewaloryzacja Domu Zdrojowego nie jest obciążona formalnymi przeszkodami więc wyrażamy nadzieję, że jej rozpoczęcie znajdzie się w planie finansowym Miasta na rok 2016. 

Zaapelowaliśmy w piśmie do Prezydenta Pawła Adamowicza o zainicjowanie działania w sprawie rewaloryzacji Domu Zdrojowego, na którą już dłużej nie można czekać ze względu na stan techniczny zabytku oraz konieczność przywrócenia rangi dawnemu kurortowi.

Poniżej cała treść pisma:

„Inicjatywa Społeczna Miłośników Brzeźna” przygotowując własny plan zamierzeń na rok 2016, wnosi o zainicjowanie przez Pana Prezydenta następujących działań :

 - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Brzeźna, opartego na założeniu, że unikalne - w skali miasta - położenie nad brzegiem Zatoki Gdańskiej determinuje wiodące funkcje tego terenu: rekreację, turystykę i lecznictwo klimatyczne. Plan ten winien ilustrować tezę iż tereny nadmorskie są zbyt cenne aby przeznaczać je na funkcje inne niż wyżej wymienione jako wiodące. Funkcjom tym musi towarzyszyć wysoki procent terenów zielonych, dlatego należy istniejący drzewostan otoczyć szczególną opieką, jako dobro natury odgrywające ogromną rolę w tworzeniu mikroklimatu i krajobrazu (w tej kwestii wypowiedzieli się mocnym głosem uczestnicy debat na temat „Renaturalizacji Pasa Nadmorskiego);

- Kluczową rolę w przywróceniu Brzeźnu jego znaczenia i roli kurortu, z jakiej Brzeźno było znane w Świecie przez stulecia,  stanowić będzie zrekonstruowanie Hali Plażowej oraz rewitalizacja (rewaloryzacja) Domu Zdrojowego. Oba te obiekty historyczne mają ogromne znaczenie dla rangi Miasta Gdańska. Niestety dotychczas ich stan w sposób znaczący tę rangę obniża. Znane nam są problemy prawne wynikające z zawarcia, przed wielu laty, niekorzystnych umów na teren Hali Plażowej, z kimś kto - podając się za inwestora - w rezultacie okazał się „handlarzem gruntów”. Oczekujemy, że Panu Prezydentowi w końcu uda się przezwyciężyć impas w tej sprawie.

- Rewitalizacja (rewaloryzacja) Domu Zdrojowego nie jest obciążona formalnymi przeszkodami więc wyrażamy nadzieję, że jej rozpoczęcie znajdzie się w planie finansowym Miasta na rok 2016. Rewaloryzacja tego niezwykle cennego zabytku, a także jego otoczenia (poprzez realizację zieleńców, alejek, stylowego oświetlenia, ławeczek, elementów małej architektury etc.) jest naszym zdaniem priorytetem w realizacji zadań inwestycyjnych Miasta na najbliższy okres. Dom Zdrojowy winien pozostać w zasobach gminnych Miasta i przeznaczony np. na działalność kulturalną (ośrodek kultury).

-Także w tym planie powinna się znaleźć rewaloryzacja ulicy Pułaskiego. Ulica ta, leżąca w granicach historycznej wioski rybackiej, objętej ochroną konserwatorską, oczekuje na renowację nawierzchni tj. odkrycie spod zniszczonego asfaltu i uzupełnienie kostki kamiennej, remont chodników (wykonanie nawierzchni z materiałów zharmonizowanych z charakterem tego obszaru) oraz realizację oświetlenia (lampy uliczne o stylowych kształtach ogromnie podniosłyby walory tej części miasta), ławeczek, uzupełnienie drzewostanu. Na wykonanie prac przygotowawczych w zakresie oświetlenia uzyskaliśmy już obietnicę pracowników Urzędu Miasta podczas akcji konstruowania budżetu obywatelskiego w roku 2014.