Pismo do Konserwatora Zabytków w sprawie Domu Zdrojowego

Nasze stowarzyszenie dnia 9.09.2014 r. wystosowało pismo do Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku (i do wiadomości Prezydenta Gdańska p. Pawła Adamowicza) w sprawie Domu Zdrojowego w Gdańsku Brzeźnie - obiektu wpisanego do rejestru zabytków nieruchomych (pod numerem 1383). 

Oto treść tego pisma:  

 

 

    Z głębokim zaniepokojeniem obserwujemy postępującą dewastację niezwykle cennego zabytku jakim jest Dom Zdrojowy w Brzeźnie (unikalny obiekt przedstawiający dziewiętnastowieczną architekturę uzdrowiskową).  

    Budynek jest w administrowaniu Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych. Trwa proces wykwaterowania obecnych mieszkańców (przydzielane są im inne lokale). Zmniejszająca się liczba osób zamieszkujących obiekt, niesie za sobą zagrożenia dalszego niszczenia zabytku.  Niedawno (2 września) miał miejsce pożar. Na szczęście ugaszony przez przypadkowych spacerowiczów i lokatora, jeszcze przed przybyciem straży pożarnej.

    Prosimy o działania mające na celu należyte zabezpieczenie zabytku przed zniszczeniem i zagrożeniami (zapobieganie zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytków, udaremnianie niszczenia i niewłaściwego korzystania z zabytków) A także: zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych umożliwiających trwałe zachowanie zabytku, jego zagospodarowanie i utrzymanie. 

    Opieka nad zabytkiem sprawowana przez jego właściciela lub posiadacza polega, w szczególności, na zapewnieniu warunków: 

  1. naukowego badania i dokumentowania zabytku; 
  2. prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku; 
  3. zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie; 
  4. korzystania z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości; 
  5. popularyzowania i upowszechniania wiedzy o zabytku oraz jego znaczeniu dla historii i kultury. 

    Czy te warunki ustawy o zabytkach i ich ochronie są spełniane? 

 

    Aby udało się ten niezwykły obiekt zachować, konieczna jest jak najszybsza jego renowacja i oddanie w użytkowanie np. na działalność kulturalną Miasta.

 

 

Obrazy dodatkowe: