Uwagi do planu Brzeźno - Hala Plażowa

Do dnia 13.06.2014 r. na adres Biura Rozwoju Gdańska można składać uwagi do projektu planu "Brzeźno - Hala Plażowa".

Inicjatywa Społeczna Miłośników Brzeźna i Towarzystwo Przyjaciół Brzeźna złożyło wspólne uwagi do tego planu. Oto treść pisma złożonego do BRG:

Organizacje Pozarządowe - Towarzystwo Przyjaciół Brzeźna i Inicjatywa Społeczna Miłośników Brzeźna -  wyrażają nadzieję, że uchwalenie nowej wersji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  „Brzeźno – Hala Plażowa” stanie się początkiem niezwłocznej  realizacji tej inwestycji,  od wielu lat oczekiwanej i przez mieszkańców Gdańska i przez turystów.

Opiniując ustalenia prezentowanego projektu planu, jednocześnie wnosimy o ich uzupełnienie o następujące wymagania w stosunku do architektury planowanego obiektu,

którego  proporcje ( wg ustaleń  opiniowanego projektu planu )  będą go różnić od historycznego pierwowzoru:   

 

1 -   Konieczne jest obniżenie wskaźnika intensywności.  Intensywność 0,8 ( co w tym

       przypadku oznacza realizację budynku  pięcio - kondygnacyjnego ) jest zbyt

       wysoka  w terenie Pasa Nadmorskiego. Dopuszczenie tak wysokiej intensywności jest

       zaprzeczeniem  idei zagospodarowania  terenu nadmorskiego jako zielonego obszaru

       o funkcji  rekreacyjnej  i  turystycznej.

2 -   W celu uzyskania wrażenia lekkości, jakie charakteryzowało Halę  Brzegową mimo

       jej znacznej kubatury, wskazane  jest określenie wymaganej proporcji okien – co

       najmniej   dla ryzalitu  centralnego „a”-  w taki sposób, aby ich wysokość stanowiła

       nie mniej  niż  2,5- krotność   szerokości. 

3 -   W celu jak wyżej - zapisanie  wymogu  dokładnego powtórzenia historycznego

       kształtu i proporcji  przykrycia  wież Hali, oznaczonych literą „c”.

4 -   Zamiast „zaleca się” w planie powinno być: „ustala się” odtworzenie szpalerów drzew

       wzdłuż dawnego podjazdu do Hali Plażowej” oraz „ustala się” zastosowanie

       nawierzchni brukowych na ciągach pieszych i drogach dojazdowych.

      (par.7, ust.18,  pkt. 2 i 3).

 

Jednocześnie  podkreślamy  pilną konieczność  opracowania  miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego  Brzeźna, spójnej z Społeczną Koncepcją zagospodarowania przestrzennego całego Pasa Nadmorskiego.  W tym planie -  odbudowana Hala Brzegowa i odrestaurowany Dom Zdrojowy - powinny być tymi najważniejszymi obiektami, przywracającymi Brzeźnu jego dawny charakter kurortu i kąpieliska . To te inwestycje, a nie 30-to metrowe budynki mieszkaniowe, staną się czynnikiem pobudzającym  rozwój centrum Brzeźna i wymianę  zabudowy o niskim standardzie ( np. istniejących  blaszanych pawilonów ) na obiekty o ciekawej architekturze,  prawidłowo zharmonizowanej z zachowanymi kurortowymi willami, z których jeszcze wiele szczęśliwie się zachowało.

Brzeżno ma wspaniałe warunki przyrodnicze – położenie nad morzem, piaszczystą plażę i sosnowy las – sprzyjające odpoczynkowi psychicznemu i fizycznemu. Ma także 200-letnią tradycję  kurortu. 

Z niepokojem obserwujemy proces uszczuplania terenów zielonych w granicach Pasa Nadmorskiego. Stanowczo protestujemy przeciwko temu procederowi !

W tym kontekście tym większego znaczenia nabiera konieczność  mądrego wykorzystania terenów niezadrzewionych, na których  należy realizować inwestycje  z zakresu  lecznictwa, bazy hotelowej  ( w kameralnej skali ) i różnego rodzaju  usług kwalifikowanych, związanych  z funkcją uzdrowiska i z bliskością morza.

Społeczeństwa europejskie – w tym także i  polskie  społeczeństwo - starzeją się, wzrasta liczba zachorowań  na choroby związane z rozwojem cywilizacji technicznej i w związku z tym wzrasta zapotrzebowanie na odpowiednie lecznictwo, balneologię czy też ośrodki Spa. 

Takim funkcjom – z natury rzeczy – towarzyszyć  będzie inwestowanie w  bazę noclegową , głównie -  w formie  pensjonatów. Tak się dzieje na całym świecie.  

Wszystkie te obiekty  przedłużą sezon  turystyczny i generować będą  miejsca pracy i zapewnią korzyści ekonomiczne nie tylko w najbliższej, ale także w długotrwałej  perspektywie.

Za koniecznością  opracowania planu całego Brzeźna przemawia  także potrzeba analizy możliwości parkingowych w granicach osiedla. Dotychczasowa polityka w tym zakresie  powoduje niekontrolowany  napływ samochodów  i w konsekwencji – niekontrolowane parkowanie na terenach zielonych. Aby zmniejszyć liczbę samochodów nad brzegiem morskim należy usprawnić komunikację zbiorową, zwiększając częstotliwość kursowania tramwajów i autobusów.